რეგისტრაცია და ორგანიზაციის გახსნა

ვებ-სუპერფინში - https://superfin.gss.ge - მუშაობა იწყება მომხმარებლის რეგისტრაციით. რეგისტრაციის შემდეგ შესაძლებელია ორგანიზაცი(ებ)ის გახსნა და ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება.

ორგანიზაციაში შესაძლებელია სასურველი მომხმარებლების მოწვევა. მომხმარებელი შეიძლება იყოს, როგორც უშუალოდ სამუშაოს განმახორციელებელი, მაგ: ბუღალტერი, ოპერატორი, ასევე ინფორმაციით დაინტერესებული პირები, მაგ: დამფუძნებელი, ფინანსური დირექტორი და ა. შ.

სამუშაო პროცესი

ვებ-სუპერფინის ორგანიზაციაში, პირდაპირ ვებ გვერდზე მიმდინარეობს საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა, ანგარიშების შექმნა და საბუღალტრო ოპერაციების ჩატარება. შეტანილი ოპერაციების საფუძველზე, აქვე ფორმირდება ანგარიშთა ბრუნვები და ამონაწერები, რაც სრულ ბუღალტრულ სურათს იძლევა.

'ბრუნვის ფანჯარაში' ჩანს ანგარიშების საწყისი ნაშთი, დებეტი, კრედიტი და ბოლო ნაშთი. ინფორმაციის ფილტრაცია შესაძლებელია სხვადასხვა ჭრილში.

ვებ-სუპერფინის გამოყენება პროგრამა სუპერფინთან ერთიანობაში

ვებ-სუპერფინის ორგანიზაცია შესაძლებელია დაუკავშირდეს პროგრამა სუპერფინის ორგანიზაციას, რაც აფართოვებს შესაძლებლობებს. კერძოდ, მომხმარებლების დამატებითი ძალისხმევის გარეშე ავტომატურად მიმდინარეობს:

ანგარიშთა გეგმის ცვლილებების ექსპორტი პროგრამა სუპერფინიდან ვებ-სუპერფინის ორგანიზაციაში.
აღსანიშნავია, რომ ამ დროს ანგარიშების დამატება ან წაშლა შესაძლებელია მხოლოდ პროგრამა სუპერფინიდან;
პროგრამა სუპერფინში შეტანილი ყველა საბუთის შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების ექსპორტი ვებ-სუპერფინში;
ვებ-სუპერფინში შეტანილი საბუღალტრო ოპერაციების ექსპორტი პროგრამა სუპერფინში;

აღნიშნული ნიშნავს, რომ სუპერფინი სამუშაოდ უკვე ხელმისაწვდომია ინტერნეტის საშუალებით და შესაბამისად ნებისმიერი ადგილიდან შესაძლებელია არსებულ ინფორმაციაზე წვდომა.

ვებ-სუპერფინის კავშირი RS.GE-თან

ვებ-სუპერფინის ორგანიზაციაში შესაძლებელია:

კლიენტების მიერ მოთხოვნილი ანგარიშ-ფაქტურები ერთიანად შეიქმნას და ერთიანად აიტვირთოს RS.GE-ზე.
RS.GE-დან ერთიანად ჩამოიტვირთოს, როგორც გამოწერილი, ასევე მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები, რომლებიც გამოწერილია მომსახურებაზე.
ინფორმაციის გამოწერა

ვებ-სუპერფინში გამოწერის სერვისი წარმოადგენს დაინტერესებული მომხმარებლებისათვის ინფორმაციის მიწოდების საშუალებას.

ინფორმაციის გაზიარება ოპერატიულად და ორგანიზებულად ხდება.

მაგ: ბუღალტერს შეუძლია კლიენტებთან ურთიერთობების მენეჯერს გამოუწეროს ინფორმაცია მისთვის საინტერესო კლიენტების ანგარიშებზე, რის საფუძველზეც იგი ყოველი მომდევნო დღის დასაწყისშივე ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებს ინფორმაციას დავალიანებების ცვლილებების შესახებ.

უახლესი ტექნოლოგიები

ინფორმაცია დაცულია დამატებითი ძალისხმევისა და ყურადღების გარეშე. სამუშაო პროცესში არასდროს არის საჭირო პროგრამის ინსტალაცია ან პერეინსტალაცია.

'ვებ სუპერფინის' პროგრამა მუშაობს cloud სისტემით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია ინტერნეტის საშუალებით, რაც საცალო გაყიდვების ხელმძღვანელებს და მენეჯერებს საშუალებას აძლევს ნებისმიერი ადგილიდან მართონ და აკონტროლონ პროცესები.

აღნიშნული ტექნოლოგიის გამოყენებისას პროგრამის მუშაობის სიჩქარე უტოლდება Google-ს მუშაობის სიჩქარეს. ამიტომ ერთდროულად შეუზღუდავი ოდენობის მომხმარებელს შეუძლია მუშაობა და ამ დროს სერვერი არ გადაიტვირთება. Google - სერვისების გამოყენება კი, იძლევა ულიმიტო ინფორმაციის უსწრაფესად დამუშავების შესაძლებლობას.

უსაფრთხოების გარანტიას წარმოადგენს ის, რომ პროგრამაში გატარებული ინფორმაცია ინახება Google-ის რამოდენიმე ათას სერვერზე და იგი დაცულია ინტერნეტ სივრცეში ისეთი მაღალი სტანდარტებით, როგორსაც აწვდის - G-Mail, Google Doc, Google Drive, Google+... რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ინფორმაციის დაკარგვის საშიშროება ფაქტიურად არ არსებობს, რადგან უზრუნველყოფილია Google-ის სერვერების მსგავსი გარანტირებული დაცვით. დამატებით შესაძლებელია ინფორმაციის ჩამოტვირთვა და შენახვა ლოკალურ კომპიუტერზე ან სხვა სახის გარე მატარებლებზე.

cloud სისტემის გამოყენების კიდევ ერთი უპირატესობა არის ის, რომ აღარ არის საჭირო ძვირფასი კომპიუტერების/სერვერებისა და მათი მოვლისთვის აუცილებელი აპარატურის (UPS-დენის მუდმივი წყაროები, DataStorage-ები მონაცემების არქივაციის მოწყობილობები და ა.შ.) შეძენისათვის ხარჯის გაწევა.

ასევე აღარ არის საჭირო, საინსტალაციო პროგრამებით სარგებლობასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების გაწევა (ინსტალაცია, პერეინსტალაცია, განახლება და ა. შ.). შესაბამისად, ძვირადღირებული IT თანამშრომლების შრომა ბევრად რაციონალური და ეფექტური არის.

`